ISO 9001

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak, tüm bu süreçlerin sürekli olması gerekliliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir uluslar arası kabul görmüş yönetim sistemidir

 

ISO 9001 BelgesiÜrün/Hizmet sektöründe faaliyet gösteren her sektöre, tipine, büyüklüğüne ürün/hizmet cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir sistemdir.

 

Firmalarında ISO 9001:2008 standardını yaşatan kuruluşlarda maliyetlerin azaltılması, yönetim ve organizasyonunun toplam etkinliğinin artmasına, daha güvenilir ürün tasarımı yapılması, hurda/yeniden işleme ve müşteri şikayetlerinde azalma, verimlilikte iyileşme, şirketin kalite kültürünün iyileştirilmesi ile çalışanlarda daha çok tatmini ve kalite bilincinin oluşturulması, iş süreçlerinin daha etkin hale gelmesi, müşterilere karşı işletmenin güveninin arttırılması, ve dış satışta başarılı olabilmek için gerekli olan şirket imaj ve itibarının iyileştirilmesi fırsatını verir.

 

ISO 9000 Serisi Tarihçesi
 
1963 : MIL-Q 9858A (US Military)
1969 : DEF Standards (UK MOD) 
1974 : AQAP Defence Standards
1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3
1987 : ISO 9000 Serisi 
1994 : Temmuz - ISO 9000 Revizyonu
2008 : ISO 9001  Revizyon Yılı 

 

ISO 9000:2008 Serisi

Üç standarttan oluşmaktadır 
ISO 9001:2008 – Kalite Yönetim Sistem Gereklilikleri. 
ISO 9004:2008 –  Kalite Yönetim sistemleri – Performans Geliştirme için Klavuz 
ISO 9000:2008 – Kalite Yönetim sistemleri – Temeller ve Sözlük

 

 ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemini Uygulamanın Faydaları

 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Rekabet şansını artırmak,
 • Firmanın yönetim standardını oluşturarak kurumsallaşmak,
 • Verimliliği ve karlılığı artırmak,
 • Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemek,
 • Müşterilerin beklentilerini daha iyi anlamak ve onlarla aynı dili konuşmak,
 • Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek,
 • Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek,
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
 • Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak,
 • Sistem yaklaşımı getirmek,
 • İş süreçlerini etkinleştirmek,
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak,
 • Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak,
 • Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olmak,
 • Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak,
 • Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini artırmak,
 • Firma içi iletişimi geliştirmek,
 • Yönetimde liderliği öne çıkarmak,
 • Çalışanları katılıma teşvik etmek
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

 

    ISO 9001:2008 Kalite Terimleri

Kalitenin: Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. (ISO 9001:2008)Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.
Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN)
Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY)Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifadedir.

 

Kalite Yönetimi: Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir.

 

Kalite Hedefleri: Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeyler

 

Kalite hedefleri SMART Olmalıdır

 

S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M: Measurable / Ölçülebilir
A : Achievable / Ulaşılabilir
R : Real / Gerçekçi 
T : Timing / Zamana bağlı

 

 

 

 

Kalite Planlaması: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasıdır.

 

Kalite Kontrol: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir Parçasıdır.

 

Kalite Güvence: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

 

İyileştirme: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

 

Çalışma Ortamı: İşin yapıldığı ortam şartları.

 

Denetim Kriteri: Referans olarak belirlenen politika, prosedür ve gereklilikler.

 

Ürün: Prosesin bir Sonucu ( Not: Dört Genel Ürün Kategorisi: )

 • Donanım
 • Yazılım
 • Servisler
 • İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu.

Şartlar: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olandır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konmuş olabilir.

 

Düzeltici Faaliyet: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyet.

 

Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun ( henüz ortaya çıkmamış ) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet.

 

Standart Dışı İzin: Şartlara uymayan ürünlere çıkış izni verme.

 

Serbest Bırakma: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izin

 

Gözden Geçirme: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetler.

 

Doğrulama: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemi.

 

Geçerli Kılma: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesi.

 

Gerçek Delil: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya veriler.

 

Uygunsuzluk: Gerekliliklere uymama

 

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler dizisi

 

Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.